Windows Server 2019 Dành Cho 1PC

1.800.000 1.500.000

❎ Windows Server 2019 sửa dụng nền tảng của Windows Server 2016. Sản phẩm máy chủ mới là bản phát hành Long-Term Servicing Channel (LTSC) sẽ có sẵn dưới dạng tùy chọn cài đặt PC.

❎ Sản phẩm có cùng một mô hình cấp phép như Windows Server 2016 nhưng Microsoft lưu ý rằng công ty có khả năng tăng giá cho Windows Client Access Licensing (CAL).